Oblukovym mikroskopom

Pre tých, ktorí nie sú odhadovaní pomocou daòového titulu prostredníctvom pokladne, slu¾ba nebude ma» ¹ir¹í význam. Koneckoncù, tí, ktorí sa rozhodnú sta» sa vatowcami, alebo ponúkajú sami úèinky a ponúkajú slu¾by, prièom berú na vedomie, ¾e pou¾ívajú daòové registraèné poklady ako nerezidenti, umiestnia takúto knihu na urèené miesto. Musíte ma» na pamäti, ¾e ste stratili slu¾obný register pokladne, ktorý obsahuje zlé dôsledky pre investora. Zvlá¹» budú dôle¾ité, keï sa podnikateµ pokúsi skry» takúto príle¾itos» tak pred servisnou spoloènos»ou, ako aj pred daòovým úradom.

Servisná kni¾ka je potrebná, preto¾e zaznamenáva v¹etky druhy festivalov a re¹taurácií. Len na platforme záznamov z lokality mô¾e zástupca daòového úradu urèi», èi podnikateµ vedel záznamy správne, alebo e¹te nie. Pokiaµ ide o stratu alebo znièenie servisnej kni¾ky, neváhajte o tom informova» úrad o tomto prípade. Vyznaèuje sa nielen hlásením toho, ¾e kniha bola stratená, ale aj to, ako naznaèuje, ¾e dosiahol posledný. Posledný z nich v¹ak neskonèil s povinnos»ami, ktoré by podnikateµ mal ma» v tejto forme.

Je tie¾ dôle¾ité, aby hneï po hlásení straty úradu zavolajte spoloènosti o fi¹kálnu pokladòu s novým filtrom, ktorý vykonáva slu¾bu a kontroluje pokladnicu. Jej rezident nám poskytne duplikát. Ako vidie» takúto spoloènos» je povinná vyda» zálohu knihy. Ak v¹ak na povrchu rokov máte slu¾by rôznych spoloèností, mali by ste ma» poslednú, ¾e duplikát knihy mô¾e by» nedostatok. Najlep¹ím spôsobom je udr¾a» tento register tak, aby v¾dy zostal na bezpeènom mieste, nemô¾e by» prijatý, alebo tam, kde nie ka¾dý mô¾e pristupova».

V prípade, ¾e zástupca daòového úradu zistí, ¾e existujú nezrovnalosti v duplikáte, mô¾e to vies» k potrebe vráti» koncesiu poskytnutú na nákup pokladnice. Okrem toho, ak sa podnikateµ sám rozhodol poèíta» s titulom ako platiteµom DPH, v takom prípade sa mô¾e sta», ¾e bude musie» odstúpi» od tohto typu vedenia záznamov.