Nemecka prekladateuska praca

Práca prekladateµa sa via¾e na pomerne »a¾ké profesie. V prvom rade si vy¾aduje dobrú znalos» jazyka, ako aj mnoho súvislostí, ktoré vyplývajú z jeho kultúry a histórie. Pravdepodobne preto filológia patrí k niektorým z najobµúbenej¹ích fakúlt na povrchu humanitných vied, hoci v skutoènosti vy¾adujú aj prísnu myseµ. Tlmoèník musí da» my¹lienku, ktorá sa narodila v hlave odosielateµa, èo najpresnej¹ie prostredníctvom slov iného jazyka. Èo si profesionálni prekladatelia u¾ívajú ka¾dý deò?

Preklad a tlmoèenie

Väè¹ina prekladateµov pracuje na jednotlivcovi alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkováva medzi klientmi a prekladateµmi. Dve dôle¾ité kritériá, cez ktoré sa prekladá preklad, sú písomné a ústne preklady. Dôle¾ité sú urèite viac populárne a vy¾adujú, aby bol prekladateµ veµmi presný slovom. Pri úspechu textov s osobitným charakterom, ako dôkaz vysoko ¹pecializovaných dokumentov, musí prekladateµ prevádzkova» primeraný rozsah slov z konkrétnej oblasti. V tomto drahom prekladateµovi musím ma» ¹pecializáciu, aby som mohol preklada» èlánky z danej oblasti. Neobvykle jednoduchá ¹pecializácia tie¾ patrí k finanèným, ekonomickým alebo IT oblastiam.

Tlmoèenie je zase výzvou nielen pre prekladateµské zruènosti. Po prvé, tento typ prekladu vy¾aduje silu pre stres, okam¾ité reakcie a schopnos» hovori» a poèúva» súèasne. Vzhµadom na nároènos» takýchto objednávok, pri rozhodovaní o ústnom preklade v Krakove, stojí za to, aby si na prekladateµskom trhu vy¾iadal vysokokvalifikovanú osobu alebo spoloènos», ktorá sa te¹í urèitej spoloènosti.