Nakup pokladnice po prekroeeni limitu

V roku 2015 do¹lo k zmenám v úètoch pou¾ívania pokladnice. Spolu so zákonom podpísaným 4. novembra 2014 sa zvý¹ila skupina podnikateµov, ktorí si musia kúpi» registraènú pokladòu.Fi¹kálna pokladnica nemá pre limit maloobchodného predaja zmysel, získava nových predajcov v triede dodávok a slu¾ieb.

Ak hµadáte dodávku, tak od dne¹ného dòa bude ma» registraèná pokladòa dodávateµa parfumov a toaletnej vody. Tovar, ktorý sa vracia do lietadla, sa im neuèia. Podniky, ktoré poskytujú slu¾by, ako je dodávka: kvapalného plynu, výrobkov, ktoré sa mô¾u pou¾i» pri stavbe motorových palív alebo ich prímesí, prívesov, prívesov, motorov, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, rádiových zariadení, telefónov, komunikaèných zariadení, fotografických zariadení alebo Na pou¾ívanie pokladnice sú okrem toho potrebné disky CD a DVD, ako aj kazetové pásky, magnetické pásky a diskety. To platí pre nosièe èíselných aj analógových dát, ako aj neregistrovaných nosièov.V úspechu ponúknu» pomoc, oni sa objavili pre veµa moci, ne¾ v úspechu dodávky. Fi¹kálna pokladnica bez akéhokoµvek dôvodu pre limit maloobchodného predaja sa teraz uplatòuje okrem: opráv motorových vozidiel, automobilov a mopedov (aj opravy pneumatík, kolies, ich uvádzania na trh, protektorovania a regenerácie, revízie technológií a testovania vozidiel, prepravy osôb a ich príruènej bato¾iny taxislu¾bou, starostlivos»ou Lekárske slu¾by poskytované lekármi a zubármi, ako aj slu¾by kaderníkov, kozmetikov a kozmetických pomôcok. Stravovacie slu¾by poskytované veµkými polo¾kami (v moderných sezónnych a stravovacích zariadeniach musia by» aj fi¹kálnou hotovos»ou bez dôvodu maxima predaja. Dobré sú právne slu¾by a právne slu¾by (napr. Slu¾by ponúkané advokátom, okrem slu¾ieb poskytovaných notármi.Fi¹kálna pokladnica z akéhokoµvek dôvodu na limit maloobchodného predaja sa vz»ahuje len na maloobchodný predaj, t. J. Predaj, v ktorom jednotlivci nie sú zapojení do podnikania. V prípade, ¾e tieto typy sú iba spoloènosti, in¹titúcie, predajne vo vy¹¹ie uvedených rozsahoch, nevy¾aduje sa registraèná pokladnica.Treba pripomenú», ¾e zákon sa vz»ahuje na v¹etkých veµmi vymenovaných, ale nielen na nových daòových poplatníkov. V prípade daòovníkov, ktorí neboli povinní registrova» predaj prostredníctvom pokladnice, je potrebné na zaèiatku roka 2015 zakúpi» fi¹kálnu pokladnicu, vytvori» daòovú evidenciu a zaregistrova» ju v kancelárii. Na to máte len 2 mesiace.