Modna prehliadka 2015

Minulú sobotu sa predstavila posledná kolekcia miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµkú sumu divákov, ktorí sa chceli dozvedie», èo budú dizajnéri pripravení na fúzujúcu sezónu. Medzi divákmi sme pochopili aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaný displej bol v naju¾¹om prvku a v¹etko sa uskutoènilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na druhu modelu, ktorý sme mohli obdivova» prezentova» krásne leto, ruène vyrábané odevy. V práci sa pou¾ívali len férové a jemné tkaniny s vysoko farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili najviac vzdu¹né, farebné maxi sukne v sumách nesených háèkovaním. Medzi nimi bola pote¹ením vzru¹ené krajky, romantické ¹aty a blúzky s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. Pre horúce obleèenie navrhli návrhári pre dievèatá okrem iného splietané klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a atraktívnymi kvetmi.Po prehliadke bola pripravená dra¾ba krásnych svadobných ¹iat pripravených ¹peciálne pre poslednú príle¾itos». Obleèenie sa predávalo osobe, ktorá mala zosta» anonymná. Navy¹e bolo vydra¾ených niekoµko odevov z najnov¹ej zbierky. Príjmy dosiahnuté z poslednej aukcie budú umiestnené v nezávislom detskom domove. Treba zdôrazni», ¾e tento názov dychtivo podporuje rôzne chutné a priateµské akcie. Jeho majitelia opakovane poskytovali svoje produkty na aukciách a keï predmetom aukcie bola aj náv¹teva vybranej továrne.Hovorca spoloènosti povedal, ¾e najmodernej¹ia zbierka prichádza do kancelárií zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» plánuje zalo¾i» poèítaèový obchod, v ktorom by zbierky boli »a¾¹ie ako v stacionárnych obchodoch.Va¹a odevná spoloènos» je jedným z najvy¹¹ích výrobcov odevov v danej oblasti. Má niekoµko tovární vo veµkom regióne. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, vrátane predov¹etkým najzaujímavej¹ích krejèov, krajèírov a architektov. Z èasu na èas táto spoloènos» vydáva zbierky v prospech základných poµských dizajnérov. Tieto zbierky majú skutoène dôle¾ité uznanie, ¾e e¹te pred usporiadaním obchodu sú pripravení na dlhých frontoch od jedného rána. Tieto zbierky sa vyhýbajú tomuto jednoduchému dòu.Èlánky tejto jednotky u¾ mnoho rokov majú veµké uznanie medzi pou¾ívateµmi, a to viac v krajine, ako aj v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, nezdá sa, ¾e by sa spomínala na silu ocenení, ktoré dostala, a na èo sa sna¾ia, aby boli materiály najvy¹¹ej kvality.

Revitalum Mind Plus

Pozrite si vlastný obchod: Jednorázové obleèenie pre deti