Moderne nazvy spoloenosti

Comarch je dôle¾itý na domácom trhu u¾ 23 rokov. Prostredníctvom tejto úrovne sa podnik stal lídrom v oblasti inovatívnych metód s dôrazom na IT organizmy. Takéto okam¾ité úvery na trhu umo¾nili spresni» spôsoby a prinies» medzinárodné výsledky nielen v oblasti telekomunikácií, ale aj v pois»ovníctve, obchode, externej správe a súvisiacich odvetviach.

Rozvoj a odborný servisV spoloènosti Comarch Optima je cenník nastavený tak, aby poskytoval mo¾nos» vyu¾íva» výhody stredných podnikov, ako aj vonkaj¹ích záujmov. Spoloènos» ponúka online ¹kolenia, vïaka ktorým sa zamestnanci nauèia vyu¾íva» efektívnu pomoc. V prípade potreby ponúka spoloènos» slu¾bu dôveryhodného odborného technika, ktorý bude odlí¹ený od odstránenia »a¾kostí týkajúcich sa dôvernosti a re¹pektovania v¹etkých zákonov na ochranu spotrebiteµa.

ponukaProdukty Comarch spåòajú v¹etok softvér potrebný na to, aby ste si boli istí, ¾e ide o spoloènos» alebo spoloènos». Ponúkaný antivírusový program, ktorý mô¾ete voµne modifikova», pokiaµ ide o va¹e a podozrivé súbory a webové oblasti, a potom strach z kráde¾e dát alebo úniku kµúèových údajov je teraz minulos»ou! Nápoj z najobvyklej¹ích balíèkov je posledný daný pre daòových poradcov, pomô¾e pri vedení faktúr, úètovných a daòových kníh a predov¹etkým vám umo¾ní µahké vedenie Úètovníctva s µahkým rozhraním a modifikovateµnými funkciami.

Obnova dátV úspechu straty dôle¾itých informácií o informaèných technológiách sú pou¾ívatelia schopní rie¹i» problém zálohovania súborov, to znamená, ¾e ich obnovia profesionáli z mena spoloènosti Comarch SA aj z vá¾ne po¹kodených zariadení, napr. V dôsledku po¾iaru alebo záplav.

Comarch Optima je obzvlá¹» jednoduchý podnikový servisný systém v poµskom regióne. Poèet stálych zákazníkov presiahol 60 000 delikátnych a malých firiem v celej na¹ej oblasti!