Modelovanie vlasov s rovnaekou

ProEngine Ultra

Môj bratranec miluje hra» si s vlasmi, mô¾ete ju hodi» po celé hodiny a vyèisti» ju. Zároveò je skutoène absorbovaný, ¾e ak potrebujem v¹etko, aby som vyzeral dokonalo, mô¾em urobi» ¹tyrikrát ¹núrku, niekedy si na ne polo¾i» alebo si upevni» príslu¹enstvo na vlasy. Najdrah¹ie ¹koly sa zobrazujú a dostávajú sa k nim. Jej nové vytvorenie kráµovnej Scurvy existovalo dodatoène originálne a musela ma» perfektné úèesy a obleèenie. Na zaèiatku moja matka vytrhla veµa z pletencov s stuhami pripevnenými k nim. Po chvíli tento dobrý starý mu¾ povedal nie, nie, nie raz. Vyzerala by som lep¹ie v kuèeravých vlasoch ... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania a ich písanie. Vyzerala ¹µachetne ako veµká kráµovná. A ako sa to stalo s aristokratmi, èoskoro sa rýchlo zmenila myseµ. Nechceli by» s posledným, to bolo pribli¾ne dve hodiny od zaèiatku uvedenia do praxe. Prekvapivo .... úplne zmenil koncepciu a vo svojom prejave znel nieèo ako "noooo, nemám chcêêêê, ako aristokrat si spomenú», èo väè¹inu svojho otroka." Po¾iadala o nový úèes, usporiadala vlasy vo forme naplnenej koky. Preto¾e, ako som u¾ napísal vy¹¹ie, teraz máme plynulos» pri vytváraní vlasov, posledná bola veµmi rýchla. Jej matka, na jednej strane, od nasledujúcej, som skonèila za dvadsa» minút.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá