Mletie cnc torun

Hlavným úèelom spracovania odpadu je poskytnú» tvar a veµkos» a okrem drsnosti iného spôsobu na kovové materiály odstránením prebytoèného materiálu, be¾ne oznaèovaného ako nadmerné. V súèasnosti sú najmodernej¹ími formami obrábania CNC frézovanie, ktoré je podporované v mnohých podnikoch.

V¹eobecne platí, ¾e obrábanie mô¾e by» pou¾ité na obrábanie a erózne obrábanie. Na obrábanie mô¾eme okrem iného pou¾i» aj trieskové obrábanie. Len na túto èas» mô¾eme okrem iného zahrnú» aj operáciu nazvanú frézovanie. Stojí za to vedie», ¾e poèas tohto obrábania nástroj vykonáva hlavne rotaèný pohyb. Ale vo vzájomnom vz»ahu so zariadením, na ktorom pracujeme, sa mô¾e sta», ¾e nástroj mô¾e vykonáva» aj posuv. Najèastej¹ie sa v¹ak zistilo, ¾e práve obrobok vykonáva posuvný pohyb. Treba pripomenú», ¾e zariadenie, na ktorom vykonávame túto operáciu, sa nazýva frézka. V súèasnej dobe existuje mnoho typov frézok na trhu. Mô¾eme zahàòa» stolné frézovacie stroje a konzolové frézovacie stroje, medzi ktoré patria okrem iného: vertikálne a horizontálne konzolové frézovacie stroje, ako aj vertikálne konzolové frézovacie stroje s torznou vretenovou hlavou. Okrem toho rozli¹ujeme medzi radiálnymi a revolverovými frézkami, ako aj no¾e, kopírovacie stroje a ¹peciálne frézovacie stroje.

Pri kvalifikácii na úpravu kovového materiálu by sa mala najprv zvoli» vhodná metóda úpravy. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e v závislosti od ¹truktúry va¹ich èlánkov by sme mali zvoli» vhodné parametre jej lieèby.