Metalurgia liatiny

V súèasnosti je metalurgia èas»ou, ktorá sa zaoberá nielen procesmi tvárnenia a zlievania plastov, ale konèí aj ¹túdiom ¹truktúr na hraniciach makier. V tomto pláne sa zvyèajne získajú experimenty na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými storoèiami. Av¹ak len v závislosti od mladého odli¹ného spôsobu sa mikroskopy zaèali pou¾íva» v metalurgii. V modernej dobe sú potrebné poèas knihy s in¾inierskymi materiálmi. V súèasnosti sú v tejto oblasti veµmi roz¹írené metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skúmanie defektov kovov alebo ich prelomov. Tak¾e je tu zobrazovacia technológia, ktorá sa pestuje na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré umo¾òujú analýzu ¹truktúry v atómovom stupni a svetelné mikroskopy, ktoré sa javia s men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme nájs» iný typ mikrotrhlín v dokumente alebo ich pôvod. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový podiel a dodatoène urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme tie¾ urèi» poèet a spôsob inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z metalurgického hµadiska. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu idú k ¹pecifickému pozorovaniu ¹truktúry materiálu, tak¾e v budúcnosti sa mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme rýchlo odhali» materiálové defekty. Av¹ak, ¾e slu¾ba tohto typu nábytku je zlo¾itá. Zo súèasného stavu by na òom mali vykona» iba kvalifikované osoby.