Medene vlasy

Moja sestra má predov¹etkým rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju hodi» na hodiny a vyèisti» ju. To je v tomto poch³onniêta samozrejme, ¾e ak má sa uisti», ¾e v¹etko vyzeralo dokonalý vrkôèik mô¾e zvý¹i» pä»krát, to v¹etko v ¾iadnom okamihu zavedenia vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo nie je zapojený do kolíky. Najviac drahé ¹kolské predstavenia a koniec s nimi. Jej nedávna tvorba Ravenovej princeznej bola originálna a vy¾adovala dokonalý úèes a ¹aty. V centrálnom poriadku ma matka zaplila niekoµkými pásikmi a stuhami v nich. Po chvíli krásna dievèina povedala nie, nie, nie znova. V spravovaných vlasoch budem vyzerat hezky ... tak¾e to zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala nádherne ako dobrá princezná. Ale keï bola s aristokratmi, rýchlo zmenila názor. Nie posledné, od zaèiatku zhroma¾denia to boli takmer dve hodiny. Zrazu .... úplne zmenil koncepciu a v jej jazykom i¹iel nieèo také "noooo, nemám rád, nespomínam si, ¾e niè v princeznú, ako ïaleko jeho autoritu." Vy¾iadala si nový úèes, naplnené vlasy v tvár naplnenej koky. Na¹»astie samozrejme, ako u¾ povedala predtým, máme teraz zruènos» opravi» jej vlasy, tak¾e sme naposledy chodili veµmi dobre. Jej matka na jednej strane a nová bola presvedèená o chvíµu.