Krajae sz40

Zelenina je najzdrav¹ie jedlo pre zamestnanca. Na svete je viac ako 250 druhov zeleniny. Sú zdrojom vitamínu C, provitamínu A, rovnako ako vlákniny a minerálov. Ide o obrovskú biologickú a ekologickú cenu. V ka¾dom dome, kde sa konzumuje veµa zeleniny, ako aj v oblasti stravovania, sú ostatné druhy krájaèov nepostrádateµným produktom. A najmä v zlých èasoch musíte rozdeli» veµkú zeleninu.

Zariadenie na krájanie zeleniny má mno¾stvo výhod. Najdôle¾itej¹ie z nich je pohodlie a úspora èasu. Je to drahá poznámka poèas príprav na dovolenku alebo rodinné oslavy. A navy¹e pri výrobe tovaru na zimu, keï musíme reza» veµa zeleniny a ovocia. Hra vrátane elektrického krájaèa zais»uje bezpeènos» pou¾ívateµa. Preto¾e ¹peciálne puzdro a iné veµkosti otvorov umo¾òujú skartovanie a trenie rôznych druhov zeleniny bez obáv z toho, ¾e sa zrania. Výhodou je, ¾e si mô¾eme vybra» hrúbku, výkon a model, ktorý by sme chceli dosiahnu» pomocou nakrájanej zeleniny. A to v¹etko preto, lebo fréza na zeleninu je vybavená niekoµkými reznými èepeµami. Navy¹e, celok mo¾no demontova» neuveriteµne rýchlo, èo dokazuje mo¾nos» jednoduchého bývania v èistom prostredí. Nepotrebujeme pamäta» na strach, ¾e dôjde k jeho po¹kodeniu, preto¾e rezaèka je odolná proti korózii, preto¾e je vyrobená z odolného materiálu, ktorý nerezie. Keï chceme získa» krájaè, musíme zvá¾i» na¹e potreby. Ak veµmi zriedka pripravíme malú skupinu µudí, potom sa mô¾eme dokonca vzda» nákupu. Ak v¹ak pripravíme veµa konzerv, bude to na mieste tohto zariadenia u¾itoèné. Poèas kúpy budeme venova» pozornos» trvalému bývaniu, typu efektívnych ¹títov a dobrej, ktoré sú príèinou jeho sily. Pohodlné krájaèe, ktoré pripravujú jedlá, ¹aláty, ¹aláty, konzervy, prestávajú by» nepríjemné a stanú sa príjemným povolaním. Mô¾eme strávi» veµa surovej zeleniny, tak¾e ich rýchla implementácia len povzbudí zdrav¹iu spotrebu. Máme na výber inú zeleninu, preto¾e v Poµsku jeme asi 50 druhov zeleniny.