Kolenie delegujucich zamestnancov v zahraniei

Technická dokumentácia je najnov¹ia zbierka dokumentov, plánov, výkresov alebo technických výpoètov, ktoré obsahujú informácie potrebné na prípravu konkrétneho produktu. Technická dokumentácia mô¾e by» zvyèajne uverejnená v nasledujúcich tematických sekciách:

Kankusta Duo

investièná dokumentácia, t. j. údaje potrebné na dokonèenie danej investície,technologická dokumentácia alebo údaje potrebné na uskutoènenie montá¾e a spracovania, t. j. celý technologický proces,projektová dokumentácia alebo návrhy budov alebo ich charakteristiky,vedeckú a technickú dokumentáciu, preto existujú výskumné ¹túdie.

Táto dokumentácia je pod dvomi osobami:

matríc alebo výkresov pripravených na technických výtlaèkoch,archívne kópie, potom je v ka¾dej èitateµnej tlaèi súbor.

Preklad technickej dokumentácie vykonávajú prekladatelia, ktorí okrem vynikajúcich jazykových zruèností sú tie¾ ¹pecialisti v ¹pecifickom technickom priemysle, ktorý nielen zabezpeèuje spoµahlivý preklad z príslu¹ného jazyka do cieµového jazyka, ale tie¾ poskytuje správnu terminológiu, ktorá chráni príjemcu slu¾by pred mo¾nými chybami v zmysle potom si myslím, ¾e vá¾ne zále¾itosti týkajúce sa správnych a technických dôsledkov budú vá¾ne.

Ak objednáme preklad technickej dokumentácie, musíme najprv venova» pozornos» kompetencii prekladateµa. Pravdepodobne nie pravdepodobne èlovek, ktorý pozná len cudzí jazyk. Technický prekladateµ sa chce sta» osobou, ktorá vlastní a má veµa vedomostí o danom technickom priemysle, preto je najlep¹ie zvoli» pomoc od ¹pecializovaných prekladateµských spoloèností. Okrem toho by sa mala dba» na to, aby technická dokumentácia nielen obsahovala texty, ale aj grafy, návrhy a usporiadania, a preto by mal dobrý prekladaè technickej dokumentácie ponúknu» a zosúladi» projekty s moderným jazykom, aby sa zabezpeèila maximálna èitateµnos» (existuje tzv. dáva» text.

Aby sme to zhrnuli, chceme vedie», ¾e nie v¹etci µudia, ktorí dobre rozumejú cudzím jazykom a ktorí sú schopní prelo¾i», budú nakoniec schopní vykona» technický preklad. Tak¾e je dobré nájs» prekladateµskú spoloènos», ktorá sa ¹pecializuje len na technické preklady, vïaka èomu budeme ma» istotu, ¾e dokument, ktorý je pre nás dôle¾itý, bude poskytnutý na spoµahlivom a spoµahlivom médiu.