It system pre arimr

Prostredníctvom neustále sa zlep¹ujúcej globalizácie a okrem toho internacionalizácie v¹etkých prejavov sociálnej existencie sa pribli¾uje k potrebe prispôsobi» jednotlivé èlánky miestnym trhom, kde profitujú z poskytovania dodávok. Tieto praktiky sa pou¾ívajú takmer vo v¹etkých priemyselných odvetviach, najmä v priemysle a IT. V úspechu mnohých technologických produktov sa táto úprava kladie na pozíciu softvéru.

Je to rovnaký súbor èinností, ktoré vytvárajú príli¹ veµa úloh na prispôsobenie konkrétneho materiálu ¹pecifikám daného trhu. V prvom rade je zalo¾ený na vytváraní takzvanej lokálnej verzie softvéru prekladaním v¹etkých fráz a vytváraním samostatnej dokumentácie, ktorá je prospe¹ná pre niektoré krajiny. Okrem be¾ných prekladateµských procesov je èasto potrebné zavies» samostatné metrické a datovacie systémy, ktoré budú v súlade so súèasnými trhovými pravidlami.Proces, ktorý je èasto opísaný symbolom L10n, sa stále stáva implementáciou samostatnej verzie webovej stránky konkrétnej slu¾by, aby sa roz¹írila jej dostupnos» pre obèanov nových krajín. Existujú preto veµmi potrebné funkcie, najmä v priebehu vytvárania veµkej spoloènosti pre tieto trhy. Aby mohli v¾dy zanecha» dobré a správne správanie, musia bra» do úvahy mno¾stvo faktorov, medzi ktoré patria okrem iného jednotlivé frázy pou¾ívané v urèitom regióne a dokonca aj vybrané dialekty. Správne vykonané postupy nielen zvý¹ia dostupnos» slu¾by, ale vytvoria aj priaznivý pohµad na danú spoloènos».