Hasiace prostriedky a hasiace pristroje

Po¾iare mô¾u by» zaniknuté niekoµkými spôsobmi, v¹etko závisí od nových faktorov. Patria sem horµavý materiál, jeho veµkos» a fragmentácia a po¾iarne vlastnosti. Toto miesto má aj èas, ktorý uplynul od zaèiatku ohòa. V akých situáciách bude voda ochladzova»?

Parné hasenie po¾iarom je kalenie vody, ktoré spoèíva v riedení horµavých plynov v oblasti spaµovania, zatiaµ èo pri zni¾ovaní koncentrácie kyslíka na cenu, pri ktorej je spaµovanie nemo¾né. Koncentrácia kyslíka, v ktorom je spaµovací proces zablokovaný, sa vyskytuje iba pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi plynov a pár v oblasti spaµovania. Stojí za zmienku, ¾e najlep¹ie výsledky hasenia sú dosiahnuté pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlaku 6 a¾ 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých interiéroch s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Kde sú najèastej¹ie pou¾ívané vodné pary na boj s po¾iarmi? Bezpochyby je potrebná pena v su¹iaròach horµavých materiálov a su¹iacich drevo. Pára sa tie¾ pou¾íva na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, na rektifikaèné ståpy alebo na ochranu po¾iarov lodí. Hasenie parou zhroma¾ïuje a zháòa po¾iare kvapalín, ktorých teplota je ka¾dých 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e háraním alebo zabezpeèením miesta po¾iaru s pou¾itím vodnej pary bude posledná obzvlá¹» výhodná, tým väè¹ia je teplota vzplanutia kvapaliny. V prípade plynových po¾iarov sa vodná para objavuje a pomáha, ale urèite v uzavretých bytoch s malou kubatúrou. Okrem toho sa pou¾íva para a na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové nástroje.Stojí za to, ¾e para ako metóda hasenia, pravdepodobne nebude vrátená v ¹irokých priestoroch. I keï nielen. Vodné pary by sa nemali pou¾íva» v prípadoch, keï sú potrebné veµké úèinky na chladenie. Navy¹e, dvojice nie sú spojené na miestach, kde pravdepodobne spôsobujú popáleniny obyvateµom.Pri pou¾ívaní vodnej pary v¹ak nesmieme zabúda» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré mô¾e rýchlo spaµova». Hasenie parou takisto zais»uje riziko zamenenia povrchu a vlhkosti vzduchu.