Fiskalna hraeka youtube

Lekárne sú podniky, ktoré podliehajú úètovaniu treasury, èo je samozrejme rovnaké ako v¹etky nové komerèné podniky. V súvislosti so súèasnos»ou by ka¾dá lekáreò mala ma» pokladnicu. Dnes sa v¹ak nachádzajú finanèné pokladnice, ktoré sa nachádzajú vo vysoko výkonných pamiatkach. Veµké obchody a obchody susediace so staveniskami obvykle pou¾ívajú poèítaèové zariadenia na zaznamenávanie predaja.

Pokiaµ ide o technológiu a popularitu, existuje oveµa lep¹ie rie¹enie. V¹etky informácie prichádzajú do poèítaèa, predaj sa uskutoèòuje pomocou ¹peciálneho poèítaèového programu a úètenky sa vytlaèia pomocou tlaèiarne pripojenej k poèítaèu.

POSNET fi¹kálne tlaèiarne pracujú na podobnom princípe ako pokladnice. Tlaèí úètenky po dosiahnutí dohody s IT tímu. Tlaèiareò je naplánované v uvedenom procese, kedy by bola pokladnica - tlaè papierových potvrdeniek s tými správnymi parametrami pre konkrétny papier, dáta, ktoré musia by» vysadené na úètenke, rovnako ako jeden ako keï je príjem distribuované tlaèiarne vnútri pokladnice ,

Lekárne sú moderné podniky, ktoré sa èasom pohybujú. Dnes je »a¾ké nájs» v lekáròach obvyklé registraèné pokladne a lieky, na ktorých sú prilepené etikety s cenami, ktoré boli kedykoµvek povinné dr¾a» sa ¹títku na ka¾dom výrobku. Dnes nie je zále¾itos» èíta» ¾iadnu hodnotu tohto ¹títku a uplatòova» ho na fi¹kálnu pokladnicu - je tie¾ »a¾ké generova» chyby. Preto sa pou¾íva vhodnej¹ia metóda, ktorou je skenovanie èiarového kódu z výsledkov predtým zadaných v poèítaèovom systéme. Vïaka tomuto snímaniu mô¾eme do poèítaèa pripoji» fiskálnu tlaèiareò, ktorá bude tlaèi» povinné potvrdenia v nezmenenej ¹truktúre z mnohých rokov a súèasne sa zaznamenávanie predaja zmení na ¹týl s pohodlnej¹ou, modernej¹ou a menej náchylnou na napájanie. Fiskálne tlaèiarne je mo¾né zakúpi» dnes v továròach, ktoré ponúkajú vybavenie predajní, a to aj v ¹pecializovaných predajniach s pokladniãkami. Spomeòme si, ¾e nákup daòovej tlaèiarne by mal by» oznámený daòovému úradu prostredníctvom úradného tlaèiva, toto¾ného s kódom pri registrácii pokladnice.