Finanenej likvidity

Výcvik zamestnancov je teraz zvlá¹» dôle¾itým aspektom v dne¹nom podnikaní a riadení µudského kapitálu. A¾ doteraz sa otázka vzdelávania µudí èasto prehliadala alebo zanedbávala, ale dnes je dobre známe, ¾e dobre vy¹kolený personál je spôsob, ako ovplyvni» podnik.

Èasto µudia majú oveµa väè¹í potenciál, ako sa zdá na zaèiatku, ale mô¾u by» odovzdané len vtedy, ak sú riadne pripravení na prácu a budú sa môc» rozvíja» komplexne. Zanedbávanie aspektu vzdelávania pracovníkov na významnej¹ej úrovni vedie k stagnácii a zni¾ovaniu efektívnosti vecí v plnom podniku, zni¾uje predstavivos» a spôsob plnenia úloh.

©kolenie vytvára príle¾itosti pre rast zamestnancov v mnohých veciach. Je to príle¾itos» nielen na zlep¹enie ich stálej kvalifikácie a získanie mnohých zruèností, ale aj na motiváciu k práci a uznanie z cvièení, ktoré vykonávajú. Existuje riziko, ¾e µudia, ktorí nebudú môc» zaèa» s vlastnými profilmi a získa» vedomosti, sa nudí prácou a skoncujú so zmierením v stave, v ktorom vyzerajú. Preto je dôle¾ité nájs» ¹pecialistu na µudské zdroje v spoloènosti, ktorá bude venova» osobitnú pozornos» potrebnej a originálnej odbornej príprave µudí. V dôsledku toho sa dosiahnu oveµa lep¹ie výsledky a nielen zamestnanci, ale aj zamestnávatelia budú spokojní. Spoloènos» vezme veµa do oèí zamestnancov a posilní svoje pozitívne stanovisko medzi budúcimi µuïmi, ktorí sú ochotní zastáva» svoje pozície.