Elektrikar gniezno

Súèasné poistenie pou¾ívané v elektrickej kon¹trukcii je èasto pou¾ívanou formou poistenia. Ochrana prijímaèov, motorov, transformátorov a rozvádzaèov je ochrana káblov, zatiaµ èo ich najdôle¾itej¹ím významom je ochrana drôtov. Metóda ochrany proti skratom procesov existuje takmer taká, ako u¾ mnoho rokov. Zlo¾itá technika má miestnos» s ochranou proti pre»a¾eniu. Voµba bezpeènosti si vy¾aduje efektívnos» ochrany, ako aj dlhodobé pre»a¾enie drôtov a káblov.

Dr Farin Man

Predpisy a èasti týkajúce sa kon¹trukcie elektrických zariadení stanovujú minimálne po¾iadavky, ktoré zariadenia chcú splni» s vnútorným zabezpeèením, ako napr typ zabezpeèenia, emócie, efektívnosti a umiestnenia. Existujú situácie, v ktorých sú potreby nároènej¹ie a bezpeènos» musí existova» certifikovaná. Dôraz na prúd vytvára miesto, kde bude vytvorená in¹talácia. Ak ide o ¹peciálne priestory vystavené po¹kodeniu elektrických zariadení, po¾iadavky na kvalitu sa automaticky stanú veµmi veµkými.Ochrana proti skratu je be¾ne pou¾ívaná ochrana. Sú povinní strávi» v elektrickom okruhu a to isté hneï na zaèiatku, v byte, v odchádzajúcom okruhu, ako aj v miestach, kde dochádza k zní¾eniu za»a¾enia káblov, napr. Zní¾ením prierezu alebo pou¾itím iného vodidla. Na rozdiel od okolností, umiestnenie ochrany proti skratu v smere obvodu nie je taká ka¾dodenná a jednoduchá, ako by sa mohlo zda». Mô¾u by» skryté v prestávkach, ktoré nie sú krat¹ie ako 3 m od tohto prvku. Kvôli poslednému segmentu od vetvy po ochranu, samozrejme, je dimenzovaný ako in¹talovaná ochrana pred ním, toto rie¹enie funguje tým, ¾e pravdepodobnos» výskytu skratu v tejto èasti je vá¾na. Rovnaký vz»ah sa správa v systéme aj pre drôty, ktoré spájajú zdroje energie transformátory, batérie alebo generátory s rozvádzaèom za predpokladu, ¾e ochrana je umiestnená v rozvádzaèi v dôsledku obvodu. Tieto dve výnimky sa pova¾ujú za bezpeèné, ak nie je k dispozícii dobrá ochrana proti skratu.Zdá sa, ¾e problémom je, ¾e trápne a niektoré z nich sú v¾dy skutoène prezentované v domácej kon¹trukcii ka¾dého z nás.