Elektricka in talacia traktorovej kosaeky

Zhor¹uje sa, ¾e musíme prelo¾i» urèitý text. A ak je potom anglický kontext, ktorý je v skutoènosti dos» známy, samozrejme s inými jazykmi, mô¾e nasta» problém. Na¹i prekladatelia a prekladatelia sa dostanú do pozornosti s pozornos»ou, ktorá v neïalekom a èo je pre nás najdôle¾itej¹ia voµná cesta, prelo¾í v¹etky druhy textov do ka¾dého jazyka. A je to urèite taký zaujímavý nápad dosta» sa od prekladateµov, keï robíte dôle¾itú fázu oka? Odpoveï je jednoznaèná - samozrejme nie! A pre ¾eny, ktoré napriek zdravému rozumu zvyèajne nie sú isté o poslednom, budem sa sna¾i» uvies» niekoµko faktov potvrdzujúcich môj názor.

Nad ka¾dým prekladateµ, niekedy aj & nbsp; extrémne nespoµahlivá, preto¾e pôsobia doslovné preklady, ale nehovorí o idiómy. To isté bude znamena», ¾e napríklad poveda», & nbsp; "nie je môj ¹álka èaju" (nie je moja vec prelo¾i» ako "Nie je to môj ¹álku èaju." To je ale veµa, mô¾u pou¾íva» zní¾ené be¾ne pou¾ívané frázy, skôr ne¾ ¹pecializované frázy bra» ako dôkaz sfére podnikania alebo medicíny. A tak dlho, ako preklady staèí nás, pre osobnú potrebu, bude prítomný prospe¹né len k úspechu preklade prekladateµa platný dokument nielen vystavova» sa posmechu, ale napriek tomu by» typicky vo svete nepochopených, èo by mohlo ma» za následok oveµa nebezpeènými následkami. & Nbsp Okrem toho prekladateµ s umelými vedomos»ami nevie gramatiku. Úspech preklad z angliètiny do ich vlastnej tie¾ rie¹i», ale keï sa prelo¾i» z ich vlastnej (trvá veµmi veµké gramatiky mô¾u do znaènej miery stratia. A rozdiel medzi "sa deje v nebezpeènej ekonomickej situácii" a "Stretneme sa v »a¾kej ekonomickej situácii," je celkom veµký.

HemorrhoSTOP

Prekladateµ nebude vykonáva» aj súdny preklad. Nie je to v¾dy nevyhnutné pre úspech ka¾dého prekladu. Je v¹ak potrebná etapa, najmä v úspe¹nom preklade dôle¾itých úradných dokumentov. Na záver, nenavrhuje sa, aby bol preklad vykonaný kvalifikovaným prekladateµom vhodný. Najdôle¾itej¹ou vecou je pochopi», preèo je potrebný text. Ak nám informácie, ktoré nám boli zaslané, sú rozhovormi s priateµmi, mô¾eme bez problémov napísa» èlánok v prekladateµovi a prelo¾i» ho. V¹etky dôle¾ité e-maily a materiály sú v¹ak vzdialené od ¹pecialistov.