Eerpadla na beton

Pístové èerpadlo je potom nástroj s reciproèným pohybom pracovného telesa. Toto èerpadlo poskytuje nápoj z najbe¾nej¹ie pou¾ívaných nástrojov v sektore. Èerpadlá sú odolné voèi kontaminácii èerpaných kvapalín.Miska má preto pravdepodobne rôzne typy napájania. Je pravdepodobné, ¾e existujú poháòané elektrickou energiou, stlaèeným vzduchom, naftou alebo hydraulikou.

Pístové èerpadlo sa pou¾íva v zariadeniach na trvalú alebo dlhodobú výrobu. Existujú modely údajov pre èinnos» na nezávislom vzduchu, ako aj na polo-ponorené alebo úplné ponorenie.V medzinárodnom meradle je èerpadlo odvodené od:- valec (v òom ide piest,-klo (ovplyvòuje tekutinu v komore,- tyè (posúva piest,- sací ventil (samoèinný - umo¾òuje nasáva» kvapaliny pri zdvíhaní piestu, automaticky sa zatvára pri páde piestu,- vypú¹»ací ventil (samoèinný - umo¾òuje vypú¹»anie kvapaliny pri klesaní piestu, automaticky sa zatvára pri zdvíhaní piestu,Èerpadlo má mnoho výhod, preto¾e dúfa, ¾e rýchlo zmení pracovné za»a¾enie, èerpá kvapaliny s vysokou viskozitou, èerpá kvapaliny s nízkou viskozitou a poskytuje kon¹tantný výkon bez záplavy. Jeho vlastnosti sú vysoké prevádzkové náklady a nízka úèinnos».Èerpadlo sa a¾ do vyèerpania èerpadla pou¾ívalo najmä v technológii èerpadla. Teraz jej úloha trochu klesla, ale tam sú miesta, kde sa odporúèa, alebo dokonca je nevyhnutná.Pístové èerpadlo má predov¹etkým nízku kon¹trukciu a silné mechanické po¹kodenie. Jednoduchá oprava je druhou výhodou. V¾dy, keï stratíme výkon, mô¾eme vymôc», aby si tento postup vy¾adoval nákladnú slu¾bu v prípade zlyhania.Ak nevieme, ktoré èerpadlo sa dá pou¾i», mô¾eme µahko pou¾i» piestové èerpadlo, je to stará osvedèená kon¹trukcia, ktorá sa s tým urèite zvládne.