Domace krajae masa

V na¹ich domoch mô¾ete èasto nájs» profesionálne vybavenie pre stravovanie, ktoré sa pou¾íva v re¹tauráciách. Prípad mô¾e by» e¹te populárnej¹ími krájaèmi. Akým spôsobom menia dennú knihu v kuchyni?

Viac èasuVlastnos» zo ¹peciálneho krájaèa znaène skracuje èas prípravy jedál. Namiesto vyrezania ka¾dého kusu mäsa, syra alebo chleba staèí pou¾i» posledné u¾itoèné zariadenie. Vïaka nemu robí ranné sendvièe dvakrát menej èasu, ako to robí starým spôsobom. Príprava sendvièov pre v¹etky rodiny sa uká¾e ako hlad¹ia a nebude trva» dlh¹ie ako niekoµko sekúnd.

EcoSlim EcoSlim Vyjadrite cestu k štíhlemu obrázku

presnos»Krájaèe dávajú jednoznaèný strih ingrediencií, ktoré potrebujeme. ®ivý krájaè, ktorý vám tie¾ umo¾òuje nastavi» hrúbku plátkov, mô¾e by» nehodou. Tak¾e zále¾í na va¹ej predstavivosti a potrebách, èi sa pokrmy, ktoré vydáme, budú rezané hrubým alebo tenkým. Táto presnos» ovplyvòuje a estetiku jedál. U¾ ¾iadne nerovné plátky, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu krájaèa budú v¹etky materiály, ktoré sme pripravili, vyrobené, akoby ich vytvoril profesionálny ¹éfkuchár.

príchu»Existujú produkty, ktorých krájanie nám niekedy mô¾e spôsobi» veµa problémov. Tvrdý syr alebo niektoré druhy zeleniny èasto nedovoµujú, aby boli nakrájané na malé plátky. Vïaka úspechu mnohých jedál závisí chu» prísne od hrúbky ich zlo¾iek. Situácia je podobná v prípade prípravy mäsa. Krájaèe vám umo¾nia reza» mäso v súlade s kos»ou v lieèbe silnej¹ím silom, tie¾ oveµa jednoduch¹ie ako u tradièných foriem. Navy¹e, mäso nakrájané na krájadlo stráca oveµa menej vody, tak¾e je silné a chutné.

pohodlieMô¾eme nakrája» takmer ka¾dý potravinový materiál: syr, mäso, mäso, zeleninu. Vïaka tomu mô¾eme rýchlo pripravi» polievky, druhé potraviny a ¹aláty a mo¾nos» pripravi» polievky. Nebudeme musie» da» do zlo¾enia zlo¾itých no¾ov pre syry a telá. Je rovnako µahké odreza» tvrdú kos» a koreòový celer pomocou krájaèa.