Civilizaene choroby elanok

Medzi civilizaènými ochoreniami dvadsiateho prvého storoèia by sa urèite malo spomenú» depresia. Aj keï o nej niekto predtým nepoèul, urèite ¾ije. K dispozícii je psychosomatické ochorenia, ktoré zvyèajne trvá nevinné - trochu neochota pracova» ka¾dý deò, zhor¹ená nálada, zní¾ená motivácia na èítanie. V priebehu etapy tieto negatívne pocity dominujú v neustálom trpezlivos» a spôsobi» mu zablokova» vo¹ normálne ¾ivotné funkcie - pacient nemá silu vsta» a jes», robi» nieèo u¾itoèného, robi» samovra¾edné, preto¾e nevidím zmysel ¾ivota.

Hoci doèasné zhor¹enie nálady alebo jesenná chandra zvyèajne spontánne ustupujú alebo pod vplyvom urèitých optimistických faktorov, depresia sa nemô¾e vylieèi» bez pomoci ¹pecialistu. Mô¾ete doèasne zbavi», na dôkaze spolupráce prostredníctvom priateµov alebo prostredníctvom skúseností niektorých potrebných vecí, ale zlí µudia psychike, tam bol veµa oslabená, nebude miera splni» aj tie najmen¹ie zhor¹enie tejto situácie - a to bude recidíva. Pacienti veµmi èasto fungujú medzi spoloènos»ou, dokonca sa zhor¹ujú na skutoènos», ¾e sú pova¾ované za veµmi èisté a ¹»astné, ¾e sú - je to maska, ktorá úplne zmizne, keï je pacient opä» jeden. Pokiaµ ide o depresiu, Krakov má v tejto veci veµa vynikajúcich odborníkov. Musí sa pripusti», ¾e v¹etci z nich poèítajú grafiku naplnenú stretnutiami s pacientmi, ktorí potrebujú intenzívnu, pravidelnú terapiu. Preto existuje urèitý druh psychoterapie, ktorý je podporovaný iba pomocou liekov, preto¾e ako psychosomatická choroba by sa depresia mala lieèi» predov¹etkým z psychickej stránky.

Psychoterapeut pomáha pacientovi opä» nájs» sa vo svete, ktorý ho obklopuje. Posilòuje svoju skúsenos» s jeho hodnotou, ktorá v perspektíve uzdraví pacienta, aby prekonal men¹ie a rýchlej¹ie preká¾ky pri údr¾be. To je dôle¾ité, preto¾e depresia nesmie neustále odstraòova» záznamy z pod nohami, musíte mu ukáza», ako sa s témami zaobera», preto¾e sú a budú sa hlási» vo svojej èinnosti a musia by» schopní bojova» proti nim.