Chyba fi kalnej pokladnice 95

Povinnosti na dr¾iteµa pokladnice nezahàòajú len práce súvisiace s ich nákupom a fiscalizáciou. Naopak, zaberajú ka¾dé ïal¹ie obdobie, v ktorom uplatòujeme osobitnú pokladnicu. Èo teda dodr¾iava povinnosti?

Èo nám ukladá daòová povinnos», a to v rozsahu, v akom sa pou¾íva aj v registraèných pokladniach?

1. Príjmy, príjmy.

Prvá emisia je vydávanie príjmov. Poèuli ste o práci, ktorá sa týka získavania odberateµov od kupujúcich. Nie je to taká práca? Potvrdenie je symbolom, ¾e daò splatná daòovému úradu bola uvedená vo výpise predajcu. Nedostatok potvrdenia mô¾e súvisie» so skutoènos»ou, ¾e táto daò nebola zahrnutá. Preto sme tu na to, aby sme vykonali nápravu v podobe daòovej a konkurenènej nespravodlivosti.

2. Denná fi¹kálna správa.

Ïal¹ou povinnos»ou, ktorej je podnikateµ ulo¾ený, je denná daòová správa. Po ukonèení ka¾dého dòa (ale aj pred zaèiatkom obchodovania nasledujúci deò je podnikateµ povinný vypracova» správu. V òom bude umiestnená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu. Simple? Nezabudnite, ¾e táto správa je inzerovaná v prípade fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Rovnako ako v prípade denného výkazu je potrebné vykona» obdobnú mesaènú správu. Ide, samozrejme, o zohµadnenie hodnoty celej dane, ktorú musíme plati» za celý mesiac. Ako by sme mali urobi» túto správu? V tomto zmysle je vec dos» jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa by chcela by» pripravená na deò v mesiaci, v ktorom pôsobí.

4. Pokladnica.

S majetkom vyplývajúcim z peòa¾ných peòa¾ných dávok súvisí aj povinnos» vklada» zápisy do práce pokladnice. Je dôle¾ité, aby tieto zápisy ako plná kniha boli umiestnené na pozadí, ktoré je v tesnej blízkosti pokladní. Samozrejme, tieto polo¾ky budú kontrolované poèas daòovej kontroly vykonávanej u podnikateµa daòovým úradom.

Súhrn: & nbsp; Registraèné pokladnice majú mnoho povinností. Tým, ¾e ich robíme, sme si istí, ¾e v¹etci vstupujeme legálne. Potom mô¾eme µahko preukáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol vykonaných daòovým úradom.