Centralny vysavae

Systémy vákuového vykurovania na rozdiel od tradièných vysávaèov nevyfúknu nasávaný vzduch v blízkosti vysávanej oblasti. V starých vysávaèe, filtre nie sú v spôsobe, ako zastavi» v¹etky zneèistenia, ktoré sa dostanú do bytu. Ïal¹ou výhodou centrálneho vákuového èistiaceho systému je veµmi citlivá práca. In¹talácia centrálneho vysávania je v¹ak urèite drah¹ia. Je potrebné vykona» ¹peciálnu in¹taláciu do kon¹trukcií potrubí a potrubí, ktoré budú skryté v stenách, pod podlahou a dokonca nad stropom.

Systém centrálneho vysávania sa predpokladá z niekoµkých prvkov. Centrálna jednotka je prvou a najdôle¾itej¹ou z nich. Tu sa dodávajú tuhé rúry, ktoré vedú do sacích centier v stenách. Koniec ohybnej hadice je umiestnený v najbli¾¹om byte a vïaka silnému sa rýchlo zaènú odstraòova» neèistoty, prach a neèistoty z domu.

Centrálna jednotka by mala by» pravdepodobne modulárna (tzv. Split type alebo kompaktná. Je to ekvivalent tela prenosného vysávaèa. Je stále umiestnený v komerèných interiéroch, ako je gará¾ alebo pivnica. Kompaktná verzia centrálnej jednotky je napájaná z turbínového motora, ktorý vytvára podtlak. Prvkom je tie¾ odluèovaè neèistôt a nádr¾ na neèistoty.Separátor umo¾òuje rozdeli» zneèis»ujúce látky na väè¹ie a slab¹ie. Èím ¹ir¹í vzduch bude dokonale filtrovaný.

Sacie hrdlá sú odstránené v administratívnej budove v hlavných miestnostiach. V rodinných domoch postaèuje na dokonalé oèistenie celého podla¾ia spravidla iba jedna sacia hrdlo.