Baterka takticky obranca helikontexu

V potenciálne výbu¹ných atmosférach sa na veciach pou¾ívajú atexové horáky. Sú to predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky, ako aj vodotesné a pokojné puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Atex horák svieti difúznym alebo zaostreným svetlom. Je zvyèajne vybavený rovnakou bielou diódou, jednou mladou a dvoma èervenými.Svietidlá mô¾u by» tie¾ manuálne. Sú spoµahlivé a diódy vy¾arujú rozptýlené svetlo. Sie» je vyrobená tak, aby chránila proti pohybu na ¹ikmých plochách. Je tie¾ prachotesný a vodotesný. Tam je tie¾ odolný proti pádu relatívne veµké vý¹ky. Jeho doba osvetlenia je asi 9 hodín, ale mô¾e trva» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväti sa dá vyslovi» na páse alebo pásovom páse.Iný typ atex baterky sú vnútorne bezpeèné baterky. Telo je vyrobené z polyméru, ktorý je silný na najagresívnej¹ích chemikáliách. Má dve ohniská svetla obsiahnuté v niektorých priestoroch. Mô¾u by» o¹etrené oddelene alebo spoloène.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje bohatý a zameraný prúd svetla. Dve diódy na tele emitujú veµmi jednoduché, rozptýlené svetlo. Telo je silné aj pri najlep¹ích nárazoch alebo pádoch.Baterka zaberá dva nezávislé spínaèe, ale je isté, ¾e ovláda funkcie baterky a zostáva nastavi» osvetlenie.Má viac batérie a nabíjaèky, a to ako s napájacími ¹núrami, aj keï je to auto.HRD iný druh svetlá svetlá sú µahké polykarbonát. Je vybavený jednoduchým a jasným diódu, ktorá vy¾aruje efektívne a zaostrený svetelný lúè. Produkuje ¹iroký a dáva ¾iaru vidie» cieµ na vzdialenos» a¾ 150 m. Vybavené iným spôsobom spracováva, vïaka ktorej je mo¾né tie¾ pripoji» k helmy a keï hasièi prilby, záchrana alebo priemyselný.Iný typ atex baterky sú tie, ktoré sú urèené na prechádzanie v oblastiach ohrozených výbuchom alkoholov a prachu.Sú to isté jednoduché baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z umelého telesa, ktoré nesie elektrickú energiu. Zabezpeèujú ochranu proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹eniu a tie¾ proti elektrostatickému výboju.Hrd baterky presne reprodukujú farby objektu, majú okam¾ité alebo nepreru¹ované svetlo.